Brandon Slagle

Attack of the Unknown การโจมตีของสิ่งที่ไม่รู้จัก
5.2

Attack of the Unknown การโจมตีของสิ่งที่ไม่รู้จัก

หน่วย SWAT ที่ขนส่งหัวหน้าองค์กรอาชญากรรมที่ชั่วร้ายต้องต่อสู้เพื่อหาทางออกจากศูนย์กักกันของมณฑลในระหว่างการรุกรานของมนุษย์ต่างดาวที่หายนะ