Zach Galifianakis

It’s Kind of a Funny Story ขอบ้าสักพัก หารักให้
9

It’s Kind of a Funny Story ขอบ้าสักพัก หารักให้

วัยรุ่นที่ซึมเศร้าทางคลินิกได้รับการเริ่มต้นใหม่หลังจากตรวจสอบตัวเองในหอผู้ป่วยจิตเวชสำหรับผู้ใหญ่