Tig Notaro

Lucy in the Sky
4.8

Lucy in the Sky

นักบินอวกาศลูซี่โคล่ากลับมายังโลกหลังจากประสบการณ์เหนือระดับระหว่างภารกิจสู่อวกาศและเริ่มสูญเสียการสัมผัสกับความเป็นจริงในโลกที่ตอนนี้ดูเล็กเกินไป