Takayo Fischer

The Pursuit of Happyness ยิ้มไว้ก่อนพ่อสอนไ
10

The Pursuit of Happyness ยิ้มไว้ก่อนพ่อสอนไ

พนักงานขายที่มีปัญหาต้องดูแลลูกชายของเขาในขณะที่เขาพร้อมที่จะเริ่มอาชีพการงานที่เปลี่ยนแปลงชีวิต