Shim Ji-ho

A Frozen Flower อำนาจราคะใครจะหยุดได้
7

A Frozen Flower อำนาจราคะใครจะหยุดได้

ละครอิงประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในราชวงศ์โครยอและเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์และผู้คุ้มกันของเขา ภายใต้การปกครองของจีนราชวงศ์หยวนกษัตริย์แห่งราชวงศ์โกรยอเกาหลีถูกกดดันให้ผลิตผู้สืบทอดบัลลังก์ ไม่สามารถรักราชินีของเขาได้เพราะเขารักกับผู้คุ้มกันของเขาฮองลิมพระราชาจึงขอให้ทั้งสองคนนอนด้วยกันแทน การติดต่อทางเพศนี้เป็นการกำหนดความรักต้องห้ามระหว่างฮองลิมและราชินี