Sam Spruell

Morgan มอร์แกน
9

Morgan มอร์แกน

ที่ปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยงขององค์กรต้องพิจารณาว่าจะยุติชีวิตสิ่งมีชีวิตเทียมที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการหรือไม่
X