Ryu Deok-hwan

Default [พากย์ไทย]
8

Default [พากย์ไทย]

เหลืออีกเพียงสัปดาห์เดียวจนกว่าเกาหลีใต้จะตกอยู่ภายใต้การผิดนัดชำระอธิปไตย ฮันชีฮยอนเป็นหัวหน้าทีมนโยบายการเงินของธนาคารแห่งเกาหลี และได้รับมอบหมายให้เป็นทีมวิกฤต
X