Matthew Reese

Ghosts of War – โคตรผีดุแดนสงคราม
5.5

Ghosts of War – โคตรผีดุแดนสงคราม

กลุ่มทหารอเมริกันสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เผชิญหน้ากับศัตรูเหนือธรรมชาติขณะที่พวกเขายึดครองปราสาทฝรั่งเศสก่อนหน้านี้ภายใต้การควบคุมของนาซี