Jack Nicholson

One Flew Over the Cuckoo’s Nest บ้าก็บ้าวะ
10

One Flew Over the Cuckoo’s Nest บ้าก็บ้าวะ

ในขณะที่ใช้เวลาให้กับความวิกลจริตที่โรงพยาบาลโรคจิตแรนเดิลแพทริคแมคเมอร์ฟีผู้คลั่งไคล้ที่ไม่อาจปฏิเสธได้กระตุ้นให้ผู้ป่วยเพื่อนของเขาต่อต้านการปกครองแบบเผด็จการของหัวหน้าพยาบาลมิลเดรดแรตเชด