Branscombe Richmond

Finding ‘Ohana ผจญภัยใจอะโลฮา
9

Finding ‘Ohana ผจญภัยใจอะโลฮา

ฤดูร้อนของสองพี่น้องบรู๊คลินในเมืองชนบทในโออาฮูต้องเปลี่ยนไปอย่างน่าตื่นเต้นเมื่อวารสารที่ชี้ไปยังขุมทรัพย์ที่หายไปนานทำให้พวกเขาต้องผจญภัยทำให้พวกเขาได้เชื่อมต่อกับมรดกทางวัฒนธรรมของฮาวายอีกครั้ง