Anthony Higgins

Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า
10

Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า

เมื่อดร. อินเดียนาโจนส์ศาสตราจารย์ที่เหมาะกับทวีดซึ่งเพิ่งจะเป็นนักโบราณคดีผู้โด่งดังได้รับการว่าจ้างจากรัฐบาลให้ค้นหาหีบพันธสัญญาในตำนานเขาพบว่าตัวเองต่อต้านระบอบนาซีทั้งหมด